Skip to main content

Klachtenprocedure

Transmitt revalidatie streeft ernaar  dat revalidanten de ruimte voelen om dreigende of gerezen problemen omtrent hun verblijf, verzorging en behandeling kenbaar te maken. Daarom heeft Tranmitt een klachtenprocedure opgesteld.

Dit kenmerkt zich door een open en constructieve houding tussen de revalidanten, hun naasten en onze organisatie om tot oplossing van problemen te komen. Een dergelijke cultuur moet eraan bijdragen dat dreigende conflicten en/of ongewenste situaties al in een vroeg stadium bespreekbaar gemaakt worden. Dat deze problemen tot een oplossing worden gebracht of, liever nog, worden voorkomen.

Opmerkingen over de klachtenprocedure?

Tijdens uw verblijf bij Transmitt revalidatie kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de verschillende medewerkers Transmitt revalidatie. 

Als u geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt en u een gevoel van onvrede of zelfs ongenoegen overhoudt, kunt u trachten dit bespreekbaar te maken met uw eerste contactpersoon of de medewerkers die betrokken zijn bij uw revalidatie. U kunt ook contact opnemen met de coördinator op de locatie of via revalidatie[a]transmitt.nl.

Meer hulp en advies over de klachtenprocedure

Er kunnen echter omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. U kunt indien u dat wenst in dat geval de klachtenfunctionaris raadplegen. U kunt contact opnemen over hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke klachtenprocedure u kunt volgen. Zij is bereikbaar via klachten[a]transmitt.nl.

Voor meer informatie zie ook de klachtenfolder.

Wet Zorg en Dwang

Een revalidant of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht om een klacht in te dienen over de uitvoering van de wet Wet Zorg en Dwang. Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang vindt u op deze pagina. Deze klacht kan worden ingediend door de revalidant zelf, of door de vertegenwoordiger. U kunt zich hierbij laten bijstaan door de cliëntvertrouwenspersoon. Zaken waarover de revalidant binnen het klachtrecht van de Wet Zorg en Dwang een klacht kan indienen zijn:

  • de beslissing, dat de revalidant wilsonbekwaam is
  • de beslissing over een behandeling / het toepassen van onvrijwillige zorg

Voor vragen ten aanzien van de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de behandelend arts of de zorgcoördinator of de zorgverantwoordelijke.

Wilt u een klacht indienen en voelt u zich onvoldoende gehoord door de betrokken zorgverleners en de cliëntenvertrouwenspersoon? Dan kunt u uw klacht indienen via klachten[a]transmitt.nl. Benoemt u in uw e-mail dat het gaat over de Wet Zorg en Dwang of het toepassen van onvrijwillige zorg, dan sturen wij uw klacht door naar de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie uitgevoerd door Actiz. Meer informatie vindt u op www.kcoz.nl.

Advies van een cliëntenvertrouwenspersoon omtrent de klachtenprocedure

Iemand die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigd de belangen van de revalidant en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

Voor Transmitt is dit:

Marjolein Ploeger
088-2015920
m.ploeger[a]hetlsr.nl

logo LSR