Skip to main content

Transmitt Revalidatie

Privacyverklaring

Bij Transmitt revalidatie hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u cliënt bij ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande privacyverklaring.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens dan ook om de afspraken die we met u gemaakt te hebben te kunnen uitvoeren. We zullen niet méér gegevens verwerken dan nodig om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We geven uw gegevens niet aan derden door tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens die wij verwerken zijn:

  • contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres
  • gezondheidsgegevens
  • BSN
  • overige gegevens die van belang zijn voor het verlenen van zorg
  • als u facturen van ons ontvangt, verwerken wij ook uw bankgegevens.

Transmitt verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

  • de behandelingsovereenkomst die u met Transmitt hebt;
  • uw toestemming;
  • wettelijke verplichting;
  • een gerechtvaardigd belang (kwaliteitsbewaking- en verbetering).

Onderzoek

Indien Transmitt (statistisch of wetenschappelijk) onderzoek doet gebruiken wij hier in sommige gevallen persoonsgegevens voor.  Het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden is een zogenaamde verdere verwerking van persoonsgegevens die volgens de AVG verenigbaar wordt geacht met de doeleinden waarvoor deze gegevens in eerste instantie zijn verkregen, namelijk het verlenen van zorg.

Tijdens de uitvoering van het onderzoek treffen we maatregelen om deze gegevens te beschermen. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor de uitvoering van het onderzoek. Persoonsgegevens maken we zo snel mogelijk anoniem. We garanderen dat, ook bij het uitvoeren van onderzoek, adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om ongeautoriseerde toegang, manipulatie, verlies of vrijgave van de persoonsgegevens te voorkomen, bij gebruik, opslag en transport.

De uitkomsten van de onderzoeken zijn anoniem, waardoor we de privacy van deelnemers waarborgen.

Hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek leest u onder het kopje recht op bezwaar. 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. Transmitt revalidatie zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Indien u bezwaar maakt tegen de uitwisseling van uw gegevens met derden of het gebruik van uw gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek kunt u dit aangeven bij het opnamegesprek of via eline[a]transmitt.nl. Er wordt dan een notitie in uw dossier gemaakt om geen gegevens uit te wisselen en/of om uw gegevens uit te sluiten voor onderzoek. 

Beveiliging en bescherming van gegevens

Transmitt revalidatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met eline[a]transmitt.nl.  Transmitt revalidatie heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op uw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u contact op met eline[a]transmitt.nl Van Beethovenlaan 60, 3055 JD Rotterdam. Alle Fundis-bedrijven hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld; dhr S. Kant. Meneer Kant is te bereiken per mail: fg[a]fundis.nl. Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.