Skip to main content

Kwaliteit

Transmitt revalidatie werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en een juiste bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het leveren van goede en verantwoorde zorg en behandeling en borgt tevens het beleid van de organisatie.

Transmitt revalidatie | Kwaliteit
ISO 9001 | Kwaliteit

Continue verbetering van onze kwaliteit

In al onze processen is de verbetercyclus van toepassing. Dit houdt in dat we voortdurend werken met de intentie om zaken nog beter te doen en de kwaliteit te verhogen. Ook op het niveau van de bedrijfsvoering is dit het geval. 

Clienttevredenheid

Doelstelling van het kwaliteitsbeleid is optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Een belangrijke prestatie-indicator is de cliënttevredenheid. De cliëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de revalidant van het grootste belang. Elke revalidant ontvangt bij ontslag een vragenlijst om de tevredenheid te meten.

Intern auditteam om kwaliteit te waarborgen

Ook is er een intern auditteam actief, dat op basis van een jaarplan de uitvoering van de zorg van Transmitt revalidatie onderzoekt. Alle resultaten worden gevolgd door een verbeterplan.

Certificaten kwaliteit

Daarnaast beschikt Transmitt revalidatie sinds juli 2018 over het ISO 9001 certificaat. Elk jaar worden wij opnieuw getoetst en wordt het certificaat verlengd. Sinds 2021 wordt de toetsing gedaan door CIIO. 

Onkostenvergoeding bestuurder 

Vanuit de interne richtlijn publiceren wij hier de onkosten van de directeur/bestuurder. De richtlijn is in lijn met de bepalingen in de Zorgbrede Governance code 2017.  Doel van deze richtlijn is transparant te zijn over onkostenvergoedingen in het kader van integere verantwoorde bedrijfsvoering.  

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

Als revalidant valt u onder de Wet Zorg en Dwang als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat u in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking bent aangewezen op zorg en/of een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.
U vindt de voorwaarden van Actiz met betrekken tot de WZD hier. 

Zoveel mogelijk vrijwillig

De Wet Zorg en Dwang gaat uit van het principe ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) en mensen met een verstandelijke beperking op vrijwillige basis plaatsvindt, tenzij het wegens een ernstig nadeel, niet kan. Altijd moet eerst geprobeerd worden de situatie met vrijwillige zorg (= met instemming of zonder verzet van de revalidant) op te lossen. Pas als dat niet mogelijk is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen bij die keuzes en houden rekening met veiligheid en kwaliteit van leven. Dat kan betekenen dat de vrijheid van mensen wordt beperkt. Transmitt gaat hier zorgvuldig mee om en kiest alleen voor onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand niet wil, is altijd een laatste redmiddel.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Iemand die onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigd de belangen van de revalidant en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

Voor Transmitt is dit:

Marjolein Ploeger
088-2015920
m.ploeger@hetlsr.nl

Behoefte aan meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over vrijheid en dwang in de zorg, gezien vanuit revalidanten, directe betrokkenen en professionals? Bekijk dan de website www.dwangindezorg.nl. Op deze website staan veel vragen en antwoorden vanuit de praktijk. Ook kunt u hier meer lezen over de rechten en plichten die alle betrokkenen hebben. 

Revalidatie met gevoel

Transmitt kenmerkt zich door een open en constructieve houding naar revalidanten, hun naasten en de organisatie om zo problemen op te lossen.

Revalidatie

REVALIDATIE

Transmitt biedt neurologische revalidatiezorg aan mensen die door hun leeftijd of aandoeningen kwetsbaar zijn en langer de tijd nodig hebben om te herstellen.

LOCATIE

Transmitt revalidatie is gevestigd in locatie de State Hillegersberg in Rotterdam.

ORGANISATIE

Transmitt biedt revalidanten en hun familie een warme omgeving met persoonlijke aandacht.